musikkordboken.no

Skalaer

s1   Skalaer
s2   Skjemaforklaring
s3   Dur og moll skalaer
s4   Modale skalaer, (kirketonearter)
s5   Andre vanlige skalatyper
s6   Blues-skalaen

Skjemaforklaring

Videre i dette gratis kurset om skalaer brukes det et skjema, en detaljert oversikt. Her finner du beskrivelsen og forklaringen på bruken av skjemaet.

Et skjema eksempel:

Lydisk
 Intervaller Tonetrinn
 1.Prim=ren  CtilD=
 2.Sekund=stor  DtilE=
 3.Ters=stor  EtilF#=
 4.Kvart=forst  F#tilG=1/2 
 5.Kvint=ren  GtilA=
 6.Sekst=stor  AtilH=
 7.Septim=stor  HtilC=1/2 

Skalaens navn. (topp) Det øverste felles feltet angir navnet på skalaen.

Intervaller. (v.s.) Første kolonne i denne delen av skjemaet viser nummerert plassering av skalatonene (1. til 7.), i forhold til grunntonen. Intervallene er også navngitt, starter med grunntone som også kalles prim. Siste kolonne viser intervallenes alterering (liten, stor, forminsket, ren eller forstørret).

Tonetrinn. (h.s.) Den første kolonnen her viser skalaens tonenavn. Så vises trinnspranget fra en navngitt tone til den neste. Siste kolonne viser skalaens hel- og halvtone mønster. Alle eksempler bruker tonen C som grunntone.

Ved å lese både Intervaller og Tonetrinn i kombinasjon, fremkommer sammenhengen mellom navnet på intervallet og skalatonen, nummer i rekken, intervallets posisjon samt trinnbevegelsen.

form = forminsket.
forst = forstørret.

Vær oppmerksom på at norsk H kalles B på engelsk, og at norsk B kalles Bb på engelsk. Her notert med H og Bb i samme system, for sikkerhets skyld.

Intervallenes alterasjoner

1. skalatone - prim
er grunntonen. Den er alltid fast.

2. skalatone - sekund
kan være stor, liten eller forstørret.

3. skalatone - ters
kan være stor eller liten.

4. skalatone - kvart
kan være ren, forminsket eller forstørret.

5. skalatone - kvint
kan være ren, forminsket eller forstørret.

6. skalatone - sekst
kan være stor eller liten.

7. skalatone - septim
kan være stor eller liten.

8. skalatone - oktav
samme som den første tonen.

Alterasjon, en forklaring

Ren
Et toneintervall som ikke er senket eller hevet en halvtone.

Forminsket
Et toneintervall som ikke lenger er rent eller stort, men senket et halvt tonetrinn.

Forstørret
Et toneintervall som ikke lenger er rent eller stort, men hevet et halvt tonetrinn.

Stor
Et toneintervall som ikke er lite, forminsket eller forstørret.

Liten
Et toneintervall som ikke lenger er stort. Senket et halvt tonetrinn.

Neste side tar for seg dur og moll skalaer.

Forfattet av Petrus Bojanowski